Stadgar

 

Stadgar för Norråkers jaktskytteklubb antagna vid årsmötet 27 maj 2021

 

§1
Norråkers Jaktskytteklubb utgör en förening inom norra Strömsunds kommun av personer med  intresse för jaktskytte.

 

§2
Norråkers Jaktskytteklubb, nedan benämnd jaktskytteklubben, har till ändamål att genom bedrivande av organiserad jakt- och sportskytteverksamhet, verka för medlemmarnas utveckling och förkovran inom skyttets område

 

§3
Tävlingsskjutningar på bana anordnas i enlighet med Svenska Jägarförbundets fastställda ”Regler för banskytte” samt i övrigt enligt styrelsens anvisningar,

 

§4
Tävlingar och övningsskjutningar anordnas på tider som fastställts av polismyndigheten enligt aktuellt tillstånd.

 

§5
Som medlem skall kunna antagas varje person med intresse för skytte och som är beredd att stödja klubbens ändamål, samt som betalar av årsmötet beslutad medlemsavgift.


Medlems utträde ur jaktskytteklubben sker automatiskt om medlemsavgift ej erlägges.


Genom beslut på årsmötet kan medlem kallas till hedersledamot, vilket innebär att ingen medlemsavgift inbetalas till klubben för resterande livslängd.


Så snart som årsavgiften erlagts skall medlemskort utskrivas, vilket ej får överföras till annan individ.


Medlem får icke utan styrelsens medgivande representera jaktskytteklubben vid tävlingar eller uppvisningar.

 

§6
Jaktskytteklubbens angelägenheter skall handhas av en styrelse bestående av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.


Ordföranden utses för ett år i taget, övriga ledamöter och suppleanter två år i taget.


Obs att halva antalet ledamöter skall ny-/omväljas med förskjuten tidsordning. Detta innebär att endast halva antalet ledamöter om-/nyväljes för varje år.


Avgår styrelseledamot under mandattiden inträder suppleant.


Vid årsmötet utser klubben en skjutchef och en materialförvaltare jämte suppleanter för dessa, med uppdrag att förvalta skjutbanan materialen samt ansvara för att banan befinner sig i betryggande skick.


För granskning av klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning utses årligen 1 revisor och 1 suppleant

Styrelsen är beslutsmässig när sammanlagda antalet närvarande ledamöter och suppleanter uppgår till minst tre.


Styrelsen kallas till sammanträde när ordförande så anser nödvändigt eller när minst 2 ledamöter påkallar det.


Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare samt kassör.


Vid omröstning gäller enkel majoritet och vid lika rösttal den mening som ordförande biträder.


Vid styrelsens möten skall protokoll föras.

 

§7
Styrelsen skall verka för jaktskytteklubbens framåtskridande och tillvarataga dess intressen.


Ordförande är jaktskytteklubbens officiella representant, leder styrelsens förhandlingaroch övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandes frånvaro inträder vice ordförande i hans ställe.


Sekreterare

1. Upprätta och förvara protokoll över styrelsens sammanträden.
2. Registrera och förvara inkommande skrivelser samt föranstalta om deras handläggning.
3. Om ordförande ej annorlunda bestämmer underteckna alla utgående skrivelser samt förvara kopior av dessa.
4. Sammanställa och förvara resultatlistor från jaktskytteklubbens tävlingar.
5. Upprätta förslag till styrelsens årsberättelse

Kassör

1. Uppbära alla avgifter (anslag) samt verkställa alla utbetalningar för jaktskytteklubben.
2. Föra fullständig kassabok över jaktskytteklubbens räkenskaper.
3. Föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken även skall införas av klubben förvärvade priser.
4. Om styrelsen ej annorlunda bestämmer förvara nämnda priser .
5. Till betryggande belopp försäkra jaktskytteklubbens anläggningar, material, priser och övriga tillhörigheter.

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltning

 

§8 Jaktskytteklubben avhåller årligen ordinarie årsmöte före februari månads utgång.


Kallelse till årsmöte skall ske minst 10 dagar innan sammanträdesdagen.

Vid detta årsmöte skall följande ärenden förekomma
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare.
2. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande.
3. Val av 1 justeringsman att jämte ordförande och sekreterare justera protokollet.
4. Styrelsens verksamhetsberättelse.
5. Revisorernas berättelse.
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det passerade verksamhetsåret.
7. Val av
a. ordförande för 1 år,
b. 2 ledamoter på två år. Obs se §6,
c. 1 suppleant i styrelsen för två år,
d. 1 revisor och 1 suppleant på 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga.
e. Skjutchef jämte suppleant på 1 år,
f.  materialförvaltare jämte 1 suppleant på 1 år.

 

§9
Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte.
Räkenskapsåret omfattar kalenderåret

 

§10
Beslut om medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret

 

§11
Klubben skall vara medlem i Svenska Jägarförbundet

 

§12
Beslut av ekonomisk natur får ej fattas, om frågan ej varit upptagen i dagordningen för mötet.

 

§13
För upplösning av klubben fordras beslut med ¾ dels majoritet av ordinarie styrelsen på två av varandra följande sammanträden, varav ett ordinarie årsmöte.

 

§14
I händelse av klubbens upplösning tillfaller  klubbens behållna medel och egendom Svenska Jägarförbundet Jämtlands län, att användas till jaktvårdsändamål inom klubbens verksamhetsområde.

 

§15
För ändring av dessa stadgar fordras beslut med minst 2/3 majoritet vid ett ordinarie årsmöte

 

 

 

 

 

Ovanstående stadgar antages att gälla för Norråkers Jaktskytteklubb

 

Norråker 2021 05 27

 

 

 

....................               ………………….            ……………………..
Ordförande                 Sekreterare                Kassör

 

 

 

………………….                 …………………..

 

Ledamot                       Ledamot