Jaktskytteklubbens personuppgiftshantering för medlemmar

Föreningen följer Dataskyddsförordningens (GDPR) regler för personuppgiftshantering. Vad detta innebär för principer kan du läsa på Datainspektionens hemsida. Klicka här på denna länk och läs också föreningens integritetspolicy.

Föreningen har uppgifter om ditt namn, adress och i förekommande fall telefonnummer och e-postadress för att kunna administrera ditt medlemskap i medlemsregistret. Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig. Det är således styrelsen som ansvarar för att föreningen följer dataskyddsförordningen och datalagen. Det är aldrig en person som är formellt ansvarig, även om föreningen utsett någon att till exempel sköta medlemsregistret.

Den lagliga grunden enligt dataskyddsförordningen för insamlingen av personuppgifterna är föreningens stadgar och att förutsättningen för medlemskap är ett avtal med medlemmarna. Den vanliga medlemshanteringen baseras alltså på ett avtal med dig. Om du inte vill lämna dina personuppgifter till föreningen kan du inte bli medlem.

 Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet. Vi använder också uppgifterna för att vid behov kunna redovisa medlemsantalet vid kontakter med bidragsgivande myndigheter och organisationer. Dina uppgifter kan också komma att presenteras på hemsidan i resultatlistor och på bilder från föreningens verksamhet. Bilder kan också komma att presenteras på hemsidan genom de andra lagliga grunderna "samtycke" eller "intresseavvägning" (se mer om bilder nedan).

Om barn söker medlemskap (under 18 år) så bedöms först barnets ålder förstånd och mognad och om så behövs  efterfrågas vårdnadshavarens, eller om det finns två vårdnadshavare, bådas samtycke. Då  informeras den/de om barnets ansökan och vad ett medlemskap innebär och får därefter godkänna barnets medlemskap i förväg. Barn får naturligtvis delta i föreningens verksamhet som är öppen för alla, t ex tillfälliga rekryteringsträningar och motsvarande tillfälliga tävlingar, utan att för den skull vara medlemmar. På sikt krävs dock att även barn registreras som medlemmar för att föreningen skall kunna hantera barnets aktriviteter på ett bra sätt.

Vårdnadshavare kan hämta en blankett för barnets ansökan (i regel under 16 år) om medlemskap här -> Blankett

Vi kan komma att dela dina uppgifter med riksförbund, försäkringsbolag och bidragsgivande myndigheter och organisationer. I övrigt kommer inte dina personuppgifter att lämnas ut utan ditt uttryckliga samtycke. Vi lagrar inga personnummer men vid förfrågan om intyg inför t ex vapenlicensansökan kommer vi att efterfråga ditt personnummer för den säkra identifiering som krävs.

Vi spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskyldiga för t ex olika former av bidrag, stöd eller vad som krävs av myndigheter eller författningar.

Vi publicerar och arkiverar också vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Du kan finna mer information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen och datalagen hos Datainspektionen.

Du har bl. a rätt att

- få tillgång till dina  personuppgifter

- få felaktiga personuppgifter rättade

- få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga

- få veta hur länge vi kommer att lagra personuppgifterna

- lämna in klagomål till Datainspektionen om föreningen inte handskas korrekt med dina rättigheter

Genom att klicka här nedan kan du få en blankett för att begära vilka uppgifter som vi har om dig, ett registerutdrag. Observera att reglerna tydliggör att en sådan begäran måste vara underskriven för att vara giltig. -> Blankett registerutdrag

Du kan sända den underskrivna blanketten till föreningens kontaktadress per email.

 

eller lämna över den till någon styrelsemedlem direkt. Du kan naturligtvis även kontakta föreningen på andra sätt utan att använda blanketten för vi hjälper gärna till på alla sätt vi kan utan att skull insistera på att hålla oss till formalia. Blanketten finns här för din skull enligt GDPR!

 

Särskilt om publiceringen av bilder på hemsidan

När det gäller publicering av bilder på människor på en webbplats måste man alltid följa reglerna i dataskyddsförordningen.  All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt dataskyddsförordningen som personuppgifter. Även till exempel teckningar, foton, och filmer kan alltså vara personuppgifter om de avbildar människor. Till och med en ljudfil med en persons röst kan vara en personuppgift.

För att kunna publicera t ex bilder på en webb-plats krävs inte att man har ett uttryckligt samtycke för publiceringen om man kan åberopa en "rättslig grund" enligt dataskyddsförordningen. Detta för att det kan vara onödigt krångligt eller kanske till och med svårt att inhämta samtycke om det är många personer på bilden.

En rättslig grund för företag och privata organisationer är om t ex bilden publiceras för  att informera om den verksamhet som bedrivs. Då kan publiceringen vara tillåten enligt den lagliga grunden "intresseavvägning". För denna grund krävs att t ex föreningens intresse av att publicera bilderna för att informera om verksamheten väger tyngre än det intresse personerna på bilderna har av skydd för sina personuppgifter.

På klubbens hemsida bedömer föreningen att bl. a publiceringen av personuppgifter och bilder utöver avtalet om medlemskap, är en nödvändig förutsättning för att kunna visa att jaktskytteklubben är aktiv, vilka verksamheter som finns och hur dessa verksamheter bedrivs av olika personer och persongrupper för att bibehålla och rekrytera nya medlemmar.

Om du vill ta bort dina personuppgifter (inklusive bilder).

Personer som är med på hemsidan med sina personuppgifter t ex på bilderna har också rättigheter enligt dataskyddsförordningen.  Detta innebär att du, som finns på t ex bilder som används  för att informera om verksamheten,  kan att invända mot detta och begära att personuppgifterna och bilderna tas bort.

Om du vill att personuppgifter eller bilder som berör dig, eller någon anhörigs eller ditt barn tas bort,  kan du kontakta jaktskytteklubben genom den epost-adress som du finner under menyn "Kontakt". Du kan också ta personlig direktkontakt med någon i föreningens styrelse och framföra din begäran. Då tas informationen/bilden bort. Det finns inte något krav på en skriftlig begäran.